Kutsal İttifak Devletleri Ülkeleri ve Savaşları

Kutsal İttifak nedir tanımı yaparsak 1815 Eylülünde Paris’te Rus çarı Avusturya imparatoru ve Prusya kralı arasında yapılan anlaşmadır. Kutsal İttifak genel olarak, İmparatorluk savaşlarıyla hemen arkasından gelen anlaşmaların yol açtığı, Avrupa’daki diplomatik ve siyasal düzeni korumayı amaçlayan Avrupalı büyük güçler arası bir uzlaşmadır.

Kutsal ittifak devletleri hangileridir isimleri neledir?
İttifak Devletleri, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya’dan oluşan devletler grubudur. İtalya daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. Daha sonra gruba Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan da katılmıştır. İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı’nda, İtilaf Devletleri grubuna karşı savaşmış ve 1918’de savaştan yenik olarak çıkmışlardır. Bu savaş sonucu İtilaf devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşmışlardır.

Kutsal İttifak Neden Kuruldu
Waterloo’dan sonra ikinci Paris barış anlaşmasına yol açan görüşmeler sırasında çar Aleksandr I İngiltere, Avusturya ve Prusya’ya kendilerini “aynı Hristiyan ulusun üyeleri” olarak gösterecek bir metni imzalamalarını önerdi. Prusya ve Avusturya, bütünüyle biçimsel olan bu metnin, devrimci hareketlerin yeniden başlaması olasılığına ve özellikle ulusal bağımsızlık hareketlerine karşı somut müdahalelerde bulunmak için büyük güçler arasında bir ittifakın temellerini atmayı amaçladığını görürler.

kutsal ittifakKutsal İttifak’ı yapan Aleksandır, Franz ve Friedrich. Avusturya İmparatorluğu’nun çokuluslu niteliği nedeniyle Metternich – Winneburg ulusal bağımsızlık hareketlerinden özellikle korkuyordu. Kutsal İttifak metnini imzalamamış bulunan İngiltere, hemen Dörtlü İttifak önerdi. Buna göre bu dört büyük devlet Avrupa’daki düzeni korumak amacıyla düzenli süreler içinde görüşeceklerdi.

Avrupa’da ulusalcı hareketlere karşı müdahalelere olanak veren de daha çok bu Dörtlü İttifak oldu ama Avrupalı liberaller daha çok Kutsal İttifak terimini kullanmayı tercih ettiler. İngiltere, Dörtlü İttifak’la açıkça ilan etmese de, Fransa’yı hedef almıştı. İttifaka katılan devletlerin iktidara getirdikleri Bourbonların hüküm sürmesi, Louis XVIII hükümetinin, Fernando VII hesabına1823’te İspanyol liberallere karşı müdahale etmek suretiyle (Angıuleme düküne bağlı birliklerin kazandığı Trocadero savaşı) Kutsal İttifak’a güvenceler vermesi de bu durumu değiştirmedi.

Kutsal İttifak siyaseti Troppau ve Verona kongreleri ve İspanyol liberalleri ile Polonyalı ulusalcılara karşı müdahale eylemleriyle somut bir hal aldı. Ama sözgelimi Belçika’nın bağımsızlığıyla 1848 hareketlerini önleyemedi. O tarihlerden başlamak üzere artık Kutsal İttifak gerçek anlamda son bulmuş, Metternich de Viyana’dan uzaklaştırılmıştı.

Ancak 1849’dan sonra devrim dalgasının Avrupa’yı yeniden sarmasıyla birlikte Fransa’nın da içinde yer aldığı büyük güçler, Macaristan, Polonya, Milanese’deki ulusal hareketleri bastırmak için anlaştılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest